Politikalarımız

Misyon ve vizyonumuza uygun olarak belirlenen, çalışmalarımızda yol gösterici olacak ve uyulması gereken temel politikalarımız;

a)    İnsan Kaynakları Politikamız

 • Yönetişim anlayışını aktif olarak uygulamak,
 • İnsan kaynakları planlaması yaparak, kurumumuzda doğru kişinin-doğru zamanda-doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurgulamak ve geliştirmek,
 • Yapacağımız ihtiyaç analizlerinden hareketle, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlamalarını gerçekleştirmelerine katkı sağlamak,
 • Çalışanlarımızın kurumsal bağlılığını artıracak, kurum içi iletişimini güçlendirecek sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri desteklemek,

b) Eğitim ve Araştırma Politikamız

 • Ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişim-değişim-dönüşüm ve beklentileri dikkate alarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme sorumluluklarımızı yerine getirmek,
 • Paydaşlarımızın aktif katılımıyla, eğitim ve araştırma süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek,
 • Personelimizin çağdaş gelişmeleri takip edebilecekleri bir araştırma-geliştirme iklimi oluşturmak,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

c) Kalite Politikamız

 • Kalite ve etik ilkelerine bağlı kalarak hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirmek,
 • Paydaşlarımızın memnuniyetlerini belirli periyotlarla ölçmek ve memnuniyetin artırılmasını sağlamak,
 • Performansa dayalı olarak personelimizin kurum içi terfi edebilmesine olabildiğince imkân sağlamak,
 • Personelimizi, performans kriterleri dikkate alınarak, ödüllendirme, takdir ve kişisel gelişim imkânı sağlayarak desteklemek,
 • Çalışanlarımızın özlük haklarını -olmazsa olmaz- kabul edip kendilerini güvende hissettikleri akademik bir ortam ve “İş sağlığı ve güvenliği” kapsamında da uygun çalışma alanları oluşturmak.

d) Çevre Politikamız

 • Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek ve çevre kültürünü yaşam tarzı haline getirmek,
 • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir alanlar inşa etmek,
 • Çevre sağlığı ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapmak ve desteklemek,

e) Kurumsal İletişim Politikamız

 • Tanıtım günleri düzenlemek ve(veya) aktif katılım sağlamak,
 • Yerel ve ulusal düzeyde yazılı-görsel basın ile mevcut ilişkileri geliştirmek,
 • Güncel ve toplumsal değerleri öne çıkaran programlara etkinliklerimiz içerisinde yer vermek,
 • Kamu-kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile düzenli bilgi paylaşımı yapmak,
 • İnternet ortamının (özellikle sosyal medya araçlarını) etkin kullanılmasını sağlamak.