Politikalarımız

Misyon ve vizyonumuza uygun olarak belirlenen, çalışmalarımızda yol gösterici olacak ve uyulması gereken temel politikalarımız;

a)    İnsan Kaynakları Politikamız

 • Yönetişim anlayışını aktif olarak uygulamak,
 • İnsan kaynakları planlaması yaparak, kurumumuzda doğru kişinin-doğru zamanda-doğru yerde istihdam edilmesini sağlayacak sistemi kurgulamak ve geliştirmek,
 • Yapacağımız ihtiyaç analizlerinden hareketle, çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim planlamalarını yapmak ve bireysel kariyer planlamalarını gerçekleştirmelerine katkı sağlamak,
 • Çalışanlarımızın kurumsal bağlılığını artıracak, kurum içi iletişimini güçlendirecek sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri desteklemek,

b) Eğitim ve Araştırma Politikamız

 • Ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişim-değişim-dönüşüm ve beklentileri dikkate alarak eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme sorumluluklarımızı yerine getirmek,
 • Paydaşlarımızın aktif katılımıyla, eğitim ve araştırma süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek,
 • Personelimizin çağdaş gelişmeleri takip edebilecekleri bir araştırma-geliştirme iklimi oluşturmak,
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden elde edilen sonuçların yaygınlaştırılmasını, kullanılmasını ve ticarileştirilmesini sağlamak.

c) Kalite Politikamız

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu ile stratejik planda belirlenen eğitim, uluslararası alanda söz sahibi, teknolojik yenilikleri takip eden ve toplumsal katkı alanlarındaki hedefleri doğrultusunda,

 • Kalite Güvence Sistemine tüm paydaşlarımızın etkin katılımlarını sağlayarak dinamik bir anlayış ile iç ve dış paydaşların beklentilerini karşılamak,
 • Çağdaş bilimin gerektirdiği ilkeler ve yöntemler ışığında eğitim-öğretimin devamlılığını sağlamak ve bu doğrultuda sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Dünyadaki teknoloji ve bilişim alanlarındaki gelişmelere ayak uydurabilecek donanımda bireylerin yetiştirilmesi adına gerekli alt yapıyı oluşturmak,
 • Evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, bilime, eğitime, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak aydın insanlar yetiştirmek,
 • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek, girişimcilik ve inovasyonu destekleyerek “Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al” yaklaşımını benimsemek.

d) Çevre Politikamız

 • Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek ve çevre kültürünü yaşam tarzı haline getirmek,
 • Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir alanlar inşa etmek,
 • Çevre sağlığı ve enerji verimliliğine yönelik çalışmalar yapmak ve desteklemek,

e) Kurumsal İletişim Politikamız

 • Tanıtım günleri düzenlemek ve(veya) aktif katılım sağlamak,
 • Yerel ve ulusal düzeyde yazılı-görsel basın ile mevcut ilişkileri geliştirmek,
 • Güncel ve toplumsal değerleri öne çıkaran programlara etkinliklerimiz içerisinde yer vermek,
 • Kamu-kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile düzenli bilgi paylaşımı yapmak,
 • İnternet ortamının (özellikle sosyal medya araçlarını) etkin kullanılmasını sağlamak.